Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Grudnej Kępskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.spgrudna.pl

Dane teleadresowe jednostki:
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Grudnej Kępskiej
Grudna Kępska 91, 38-340 Biecz
tel. 13 4472055 fax: 13 4472055
e-mail:spgrudna@poczta.onet.pl

Data publikacji strony internetowej: 2014-01-22
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-01

Strona internetowa  jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
Treści niedostępne: brak narzędzi kontaktowych (formularzy, tłumacza migowego online), nawigacji obsługiwanej z klawiatury, brak opisów zdjęć – tekstu alternatywnego, dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne, linki prowadzące do materiałów na innych stronach (podstronach) nie zwierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych.
Wyłączenia:
Zdjęcia i filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
Dostosowanie strony internetowej wiązałoby się z poniesieniem nadmiernych kosztów.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-20. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Za rozpatrywanie skarg i wniosków odpowiada: Ewa Lenard,
e-mail:spgrudna@poczta.onet.pl, tel. 134472055.
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia
  w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Grudnej Kępskiej, Grudna Kępska 91, 38-340 Biecz
 • E-mail: spgrudna@poczta.onet.pl
 • Telefon: 13 4472055

  Dostępność architektoniczna
  Budynek Szkoły Podstawowej jest 1-kondygnacyjny o powierzchni użytkowej 248,70 m². Do budynku prowadzi jedno wejście od strony placu zabaw. Wejściem głównym należy pokonać 9 stopni, następnie otworzyć drzwi ręcznie. Wejście wyposażone jest w poręcz. Jest jedno wyjście ewakuacyjne. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku brak jest windy, nie ma pętli indukcyjnych. Budynek nie jest dostosowany do osób na wózkach inwalidzkich. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Dyrektor szkoły wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
  Oddział przedszkolny znajduje się w budynku Domu Ludowego, który usytuowany jest naprzeciw budynku szkoły. Do sali przedszkolnej prowadzi jedno wejście od strony parkingu, aby z niego skorzystać należy pokonać 7 schodów oraz drzwi wejściowe otwierane ręcznie. Wejście wyposażone jest w poręcz. Po drugiej stronie budynku Domu Ludowego – naprzeciw boiska do piłki plażowej znajduje się podjazd dla niepełnosprawnych prowadzący do drugiego wejścia do budynku. Na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. W budynku Domu Ludowego nie ma windy, pochylni, brak pętli indukcyjnych. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W podwórku szkolnym znajduje się parking, do którego jest możliwy dojazd. Dyrektor szkoły wyraża zgodę na wstęp do budynków z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Aplikacje mobilne
Szkoła nie posiada aplikacji mobilnej.