Koncepcja Pracy Szkoły

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

Szkoła Podstawowa wraz z oddziałem przedszkolnym
im. Marii Konopnickiej

w Grudnej Kępskiej

2013-2018

  • Zatwierdzono uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 5/2013/2014 w dniu 12 września 2013 roku
  • Zapoznano Radę Rodziców na zebraniu w dniu 12 września 2013 roku

 

Grudna Kępska, kwiecień 2013r.

 

 

                                                                   Wizja szkoły:

Nasza szkoła dąży do zapewnienia sukcesu każdemu uczniowi, umożliwiając jednocześnie jego wszechstronny rozwój w atmosferze bezpieczeństwa, życzliwości, poszanowania godności. Wszyscy pracujemy w atmosferze ciepła i przyjaźni.

Misja szkoły:

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej i znajdujący się w niej oddział przedszkolny jest placówką, która:

– zapewnia wszechstronny rozwój osobowości uczniów uwzględniając ich indywidualne potrzeby,

– wychowuje w duchu patriotyzmu, uczy poszanowania historii narodu i tradycji regionu,
jednocześnie otwiera uczniów na korzyści płynące z zachowania pokoju, przestrzegania
praw człowieka, integracji europejskiej i współpracy międzynarodowej,

– dąży do integracji społeczności uczniowskiej poprzez budowanie atmosfery akceptacji
i tolerancji w relacjach uczniów wywodzących się z różnych środowisk rodzinnych,

– rozwija uzdolnienia i zainteresowania uczniów poprzez ofertę zajęć pozalekcyjnych
i udział w różnorodnych konkursach,

– upowszechnia zdrowy styl życia kształtując postawy prozdrowotne i proekologiczne,

– dba o właściwy klimat sprzyjający twórczej i efektywnej pracy, wprowadza relacje
integrujące nauczycieli, uczniów i rodziców we wspólnotę szkolną,

– jest przyjazna dla ucznia, rodziców i nauczycieli,

– wspomaga wychowawczą rolę rodziny współdziałając z rodzicami/opiekunami w procesie
kształcenia i wychowania,

– wychowuje w duchu patriotyzmu, uczy poszanowania historii narodu i tradycji regionu,
jednocześnie otwiera uczniów na korzyści płynące z zachowania pokoju, przestrzegania
praw człowieka, integracji europejskiej i współpracy międzynarodowej,

organizuje opiekę i pomoc uczniom mającym trudności w nauce i będącym w trudnej sytuacji materialnej.

 

 

                                  Główne kierunki pracy oddziału przedszkolnego to:
– profesjonalne podejście do dziecka, pełnienie funkcji opiekuńczych, wychowawczych
i dydaktycznych,
– wspomaganie rodziców w pracy wychowawczej poprzez udzielanie rzetelnych informacji
o dziecku i pomocy pedagogicznej,
– kształtowanie u dzieci postaw społecznie przyjętych: życzliwości, przyjaźni, otwarcia na
drugiego człowieka, wzajemnego szacunku, kultury bycia,
– stworzenie klimatu sprzyjającego rozwojowi dzieci: akceptacji, bezpieczeństwa, dążenie do
tego, by przedszkole było dla dzieci drugim domem,
– wychowanie w duchu wartości ogólnoludzkich oraz poszanowania Ojczyzny, uczenie dzieci
odróżniania dobra od zła, podążania za tym, co dobre, piękne i szlachetne,
– tworzenie dzieciom warunków do wszechstronnego rozwoju osobowości w duchu
personalizmu i pedagogiki poprzez realizację programów ukierunkowanych na dziecko
i jego potrzeby, stosowanie aktywnych metod pracy – rozwijających aktywność twórcza
dzieci, wyposażanie wychowanków w określone umiejętności i zasób wiedzy,
– stworzenie dzieciom możliwości samorealizacji, pracy z rówieśnikami, kreatywnego
myślenia, działania i przeżywania poprzez muzykę, śpiew, twórczość plastyczną, kontakt ze
sztuką i zabawę,
– wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci,
– podejmowanie działań uwzględniających potrzeby lokalnego środowiska,
– kształtowanie postaw proekologicznych u dzieci,
– respektowanie praw dzieci, dbanie o dobre stosunki międzyludzkie i komunikację
interpersonalną.

Model absolwenta Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej

Realizując ogólne zadania szkoły dążymy do tego, by nasz absolwent:

– był dobrze przygotowany do kontynuowania nauki na wyższych szczeblach nauczania;

– samodzielnie zdobywa wiedzę, korzystając z nowoczesnych urządzeń technologicznych;

– wykorzystywał zdobytą wiedzę i umiejętności w świecie techniki, informacji i sztuki;

–  ma poczucie własnej wartości, dążył do osiągnięcia sukcesu;

–  znał przynajmniej jeden język obcy, co ułatwi mu komunikację we współczesnym świecie;

– przejawia postawę szacunku, wzajemnej pomocy oraz tolerancji na potrzeby innych
i środowiska;

– miał poczucie odpowiedzialności za własny rozwój, potrafi planować swoją przyszłość;

– znał i stosował normy właściwego zachowania społecznego;

– dbał o swoje zdrowie, sprawność fizyczną, przejawia postawy proekologiczne;

– znał i kultywował tradycje rodzinne, regionalne i narodowe.

 

Model absolwenta oddziału przedszkolnego jest:

– ciekawy świata, samodzielny, zaradny; często zadaje pytania chcąc zaspokoić swoją
ciekawość, przejawia aktywność podejmując różne samodzielne zadania, osiągnął
optymalny dla swojego potencjału rozwojowego poziom wiedzy, umiejętności i sprawności,

– rozważny, odpowiedzialny; dba o swe zdrowie, higienę osobistą, wygląd, stara się
respektować prawa i obowiązki w grupie i w rodzinie,

–  uczciwy, prawdomówny; szanuje własność swoją i cudzą, nie kłamie,

–  grzeczny, szanujący innych; zna i stosuje obowiązujące normy kulturalnego zachowania,

nie używa brzydkich słów, szanuje innych ludzi,

przygotowany do roli ucznia szkoły podstawowej; jest dojrzały społecznie, odporny
emocjonalnie, zmotywowany do nauki w szkole podstawowej.

 

 

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły wraz z oddziałem przedszkolnym obejmuje:

    › podnoszenie jakości  i efektów kształcenia,

                       › kontynuowanie i nasilenie działań wychowawczych i opiekuńczych,

                       › modernizację bazy lokalowej i dydaktycznej,

                       › zarządzanie i organizacja,

                       › funkcjonowanie w środowisku lokalnym, promocja.

 

  1. Podnoszenie jakości i efektów kształcenia

Zakładane cele w zakresie podnoszenia jakości i efektów kształcenia:

 stw0rzenie możliwości udziału w różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych;

 rozwijanie aktywności uczniów poprzez udział w projektach edukacyjnych;

 promowanie uczniów uzdolnionych;

 badanie efektów kształcenia i osiągnięć edukacyjnych;

 analizowanie wyników sprawdzianów wewnętrznych i zewnętrznych.

 

Wskaźniki sukcesu:

 w zajęciach dodatkowych uczestniczy więcej niż połowa uczniów;

 szkoła organizuje zajęcia dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i uczniów
zdolnych;

 wyniki próbnych i zewnętrznych sprawdzianów wskazują przyrost wiedzy i umiejętności.

 

Zadania do realizacji i działania podejmowane w szkole:

 monitorowanie realizacji podstawy programowej;

 analiza i weryfikacja szkolnych programów nauczania;

 rozwinięcie inicjatyw w kierunku uatrakcyjnienia oferty zajęć pozalekcyjnych, poszukiwanie
nowatorskich form i metod pracy, indywidualizacji procesu nauczania i wymagań, zachęcania
do udziału w konkursach i zawodach, promocji osiągnięć uczniów, wyszukiwania i udziału
w atrakcyjnych dla uczniów projektach edukacyjnych;

 zainspirowanie nauczycieli do opracowywania programów innowacyjnych;

 zwiększanie atrakcyjności nauczania i uczenia się poprzez wykorzystanie gier, zabaw,
nowoczesnych edukacyjnych programów multimedialnych, Internetu;

 promowanie na stronie internetowej wyróżniających się uczniów;

 doskonalenie kompetencji poprzez sprawdziany diagnozujące próbne i zewnętrzne;

 kontynuowanie Ogólnopolskiego Badania Umiejętności Trzecioklasisty organizowanego
przez Operon i OBUT;

 analiza wyników sprawdzianu w celu podniesienia jakości pracy szkoły i przygotowanie do
kolejnego etapu edukacji.

 

  1. Działalność opiekuńczo- wychowawcza

Zakładane cele w zakresie realizacji zadań wychowawczo-opiekuńczych szkoły:

 przygotowywanie uczniów do dalszego etapu kształcenia;

 udzielanie wsparcia w rozwiązywaniu problemów;

 propagowanie zdrowego stylu życia;

 kształtowanie postaw prospołecznych i proekologicznych;

 eliminowanie objawów przemocy i agresji.

 zwiększenie poczucia bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły,

 

Wskaźniki sukcesu:

 uczniowie i rodzice korzystają ze wsparcia szkoły w rozwiązywaniu różnorodnych
problemów;

 w szkole powstają i są realizowane inicjatywy promujące zdrowy styl życia, które
wpływają na postawy uczniów;

 uczniowie aktywnie uczestniczą w działaniach Małego Samorządu Uczniowskiego, akcjach
charytatywnych i ekologicznych;

 uczniowie i rodzice postrzegają szkołę jako miejsce bezpieczne i sprzyjające nauce.

 

Zadania do realizacji i działania podejmowane w szkole:

 diagnoza sytuacji wychowawczej uczniów, organizowanie pomocy pedagogicznej dla
uczniów i rodziców;

 ewaluacja Programu Profilaktyki i Programu Wychowawczego Szkoły;

 stwarzanie bezpiecznych warunków pobytu w szkole oraz na zajęciach pozalekcyjnych;

 rozszerzenie monitoringu wizyjnego na placu zabaw i wewnątrz budynku szkoły;

 monitorowanie we współpracy z odpowiednimi instytucjami zjawisk dysfunkcyjnych
w szkole i jej rejonie;

 angażowanie uczniów w konkursy, akcje i projekty proekologiczne;

 zachęcanie uczniów do udziału w akcjach charytatywnych i projektach edukacyjnych;

 kultywowanie tradycji i korzystanie z dziedzictwa kulturowego miasta i regionu

 zapewnienie uczniom ciekawej oferty kulturalnej;

 realizowanie w szerokim zakresie edukacji sportowej, prozdrowotnej, turystycznej
i kulturalnej;

 wskazywanie na różne formy spędzania wolnego czasu;

 kontrolowanie realizowania obowiązku szkolnego;

 współpraca z instytucjami wspomagającymi oddziaływania wychowawcze;

 stwarzanie bezpiecznych warunków pobytu w szkole oraz na zajęciach pozalekcyjnych;

 

 kultywowanie tradycji – korzystanie z dziedzictwa kulturowego wsi i regionu;

 realizowanie w szerokim zakresie edukacji sportowej, prozdrowotnej, turystycznej
i kulturalnej.

 tworzenie procedur postępowania w różnorodnych sytuacjach szkolnych sprzyjających
tworzeniu bezpiecznej i przyjaznej szkoły,

 

  1. Modernizacja bazy lokalowej i dydaktycznej

Zakładane cele w zakresie poprawy bazy szkoły (ściśle związane z warunkami finansowymi, w jakich egzystuje szkoła):

 utrzymanie pomieszczeń szkoły w odpowiednim stanie technicznym,

 dbanie o estetykę obiektu i jego otoczenia,

 wzbogacanie wyposażenia szkoły w nowy sprzęt komputerowy, tablice interaktywne,
rzutniki, magnetofony, telewizory, meble, pomoce dydaktyczne,

 

Zadania do realizacji i działania podejmowane w szkole (w ramach posiadanych środków):

 racjonalne gospodarowanie zasobami finansowymi, poszukiwanie dodatkowych źródeł finansowania; unowocześnianie sprzętu komputerowego,

 wzbogacanie pracowni w pomoce dydaktyczne i sprzęt multimedialny,

 sukcesywny zakup nowych ławek, krzeseł i mebli do sal lekcyjnych,

 zakup strojów i sprzętu sportowego, przeprowadzanie na bieżąco remontów w miarę posiadanych środków, m.in.: wymiana
wewnętrznej instalacji elektrycznej w całym budynku, naprawa elewacji szkoły; poprawa
stanu łazienek, gruntowny remont korytarza, sal lekcyjnych, wymiana drzwi wejściowych
oraz do sal, wymiana podłóg, wyposażenie sal lekcyjnych w projektory, laptopy oraz ekrany i tablice interaktywne;

 wykonanie centralnego ogrzewania;

 wymiana ogrodzenia szkoły.

 

  1. Zarządzanie i organizacja

Zakładane cele w zakresie usprawnienia funkcjonowania szkoły:

 aktualizowanie prawa szkolnego pod kątem zgodności z aktualnym stanem prawnym;

 zapewnienie łatwego dostępu do dokumentów szkolnych;

 ujednolicenie dokumentacji wykorzystywanej przez nauczycieli;

 wspólne planowanie przez Radę Pedagogiczną działań podejmowanych w szkole;

 włączenie w prace nad monitorowaniem dokumentacji szkolnej przedstawicieli Rady
Rodziców;

 usprawnienie komunikacji z rodzicami.

 

Wskaźniki sukcesu:

 szkoła prowadzi dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami;

 Rada Rodziców współpracuje z Radą Pedagogiczną przy monitorowaniu dokumentacji
szkolnej;

 ewaluacja wewnętrzna prowadzona jest wspólnie przez zespoły nauczycieli;

 wewnętrzne prawo znane jest przez uczniów, rodziców i nauczycieli, dostęp do niego jest
ułatwiony dzięki publikacji na stronie internetowej szkoły;

 przepływ informacji na linii nauczyciel – rodzic jest sprawny;

 propozycje rodziców są uwzględniane w planowaniu działań szkoły.

 

Zadania do realizacji i działania podejmowane w szkole:

 monitorowanie zgodności prawa wewnątrzszkolnego z aktualnymi przepisami prawa oświatowego;

 monitorowanie spójności dokumentów szkolnych;

 wspólna praca członków Rady Pedagogicznej pracujących nad rozwiązywaniem
problemów, monitoringiem dokumentów szkolnych, wykonywaniem zadań dydaktycznych
i wychowawczych;

 publikacja dokumentów na stronie internetowej,

 włączanie rodziców do procesu decyzyjnego (zasięganie opinii w sprawach uczniów,
szkoły, projektowanie działań z uwzględnieniem pomocy rodziców),

 tworzenie doraźnych zespołów realizujących zadania z zakresu zapewniania jakości pracy
szkoły i jej mierzenie.

 

  1. Funkcjonowanie w środowisku lokalnym, promocja

Zakładane cele w zakresie budowania pozytywnej atmosfery w szkole i wytworzenia pozytywnego obrazu jej działań w środowisku lokalnym:

 budowanie właściwych relacji pomiędzy nauczycielami i uczniami;

 życzliwa współpraca między członkami Rady Pedagogicznej;

 rozwijanie współpracy z rodzicami na różnych płaszczyznach działalności szkoły;

 ugruntowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym.

 

Wskaźniki sukcesu:

 współpraca między nauczycielami korzystnie wpływa na atmosferę panująca w szkole
i wpływa na wzrost efektywności działań;

 udział uczniów w imprezach kulturalnych, akcjach charytatywnych, konkursach
i uroczystościach organizowanych na terenie miasta;

 elementem tradycji szkoły staje się Dzień Otwarty;

 rodzice włączają się działalność szkoły.

 

Zadania do realizacji i działania podejmowane w szkole:

 utożsamianie się ze szkołą i godne jej reprezentowanie;

 działania sprzyjające integracji kadry pedagogicznej i niepedagogicznej (wspólne wyjazdy,
spotkania);

 kultywowanie tradycji szkoły – bliski kontakt z nauczycielami emerytowanymi;

 konsekwentne stosowanie wobec uczniów wymagań zawartych w dokumentach szkoły;

 wpajanie uczniom zasad dobrego wychowania i kulturalnego zachowania w różnych
sytuacjach;

 promocja i upowszechnianie oferty edukacyjnej, informowanie o podejmowanych

działaniach i osiągnięciach na stronie internetowej i w lokalnych mediach;

 rozwinięcie promocji wewnętrznej i zewnętrznej szkoły, utrwalenie jej pozytywnego
obrazu w mediach, środowisku lokalnym i regionalnym;

 organizacji Dnia Otwartego dla dzieci z oddziału przedszkolnego i ich rodziców;

 inicjowanie i włączanie się w działania lokalne o charakterze kulturalnym;

 współpraca z samorządem lokalnym, miejskimi instytucjami kulturalnymi, oświatowymi,
organizacjami i stowarzyszeniami;

 analiza postrzegania szkoły w środowisku lokalnym, śledzenie doniesień prasowych o życiu
szkoły.

Ewaluacja koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły:

  1. Koncepcja pracy szkoły będzie poddana ewaluacji po zakończeniu jej realizacji.
  2. Propozycje zmian będą formułowane i zgłaszane na Radzie Pedagogicznej.
  3. Efekty ewaluacji będą uwzględnione w kolejnej koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły.

Opracowanie:

Ewa Lenard

Ewa Kosiba

Bożena Kosiba

Kinga Augustyn