Plan Pracy Szkoły

Plan Pracy Szkoły Podstawowej
im. Marii Konopnickiej
w Grudnej Kępskiej
w roku szkolnym 2016/2017
(Szkoła Podstawowa i Oddział Przedszkolny)
Zatwierdzona do realizacji Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 4/2016/2017 z dnia 14 września 2016 roku

ZADANIE 1 Wdrażanie podstawy programowej kształcenia ogólnego
Działania Termin Odpowiedzialni
1. Monitorowanie realizacji podstawy programowej przez nauczyciela i dyrektora. Cały rok Nauczyciele
poszczególnych przedmiotów
2.Opracowanie wymagań edukacyjnych
na poszczególne oceny, uwzględniających sugestie PPP zawarte w opiniach oraz własne doświadczenia. Wrzesień 2016 Nauczyciele
poszczególnych przedmiotów
3. Przekazanie wymagań edukacyjnych uczniom i ich rodzicom. Wrzesień 2016 Nauczyciele
poszczególnych przedmiotów
4. Zapoznanie się z informacjami
o dostosowaniu wymagań edukacyjnych zawartymi w opiniach PPP. Wrzesień 2016
Na bieżąco Nauczyciele
poszczególnych przedmiotów
5. Stosowanie form i metod pracy na lekcjach zgodnie z zapisami podstawy programowej i zalecanymi sposobami jej realizacji. Cały rok Nauczyciele
poszczególnych przedmiotów

ZADANIE 2 Kształcenie postaw patriotycznych poprzez rozbudzanie miłości do „małej” i dużej Ojczyzny

Działania Termin Odpowiedzialni
1. Organizowanie lekcji i zajęć wychowawczych na temat: Kl. I – III ; poznawanie tradycji i historii miejscowości i symboli szkolnych i narodowych. Cały rok Wychowawcy klas i oddziału przedszkolnego
2. Przybliżenie postaci patrona szkoły Cały rok Wychowawcy klas i oddziału przedszkolnego
3.Zorganizowanie wycieczki do muzeum
w Żarnowcu. Maj 2017 Ewa Kosiba
4. Reprezentowanie szkoły podczas Zlotu Szkół
im. Marii Konopnickiej Zgodnie z harmonogramem zlotu Dyrektor
Opiekun SU
5. Troska o kącik Patrona w korytarzu szkoły
6. Przygotowanie akademii z okazji Dnia Patrona Cały rok
Maj 2017 Samorząd Uczniowski
Samorząd Uczniowski
7. Prowadzenie kroniki szkoły w oparciu o działania realizowane w szkole, apele, akademie, uroczystości szkolne. Cały rok Maria Piwowar

ZADANIE 3 Działalność wychowawcza szkoły- wzmocnienie roli wychowawcy

Działanie Termin Odpowiedzialni
1. Prowadzenie teczki wychowawcy klasowego Cały rok Wychowawcy klas i oddziału przedszkolnego
2. Opracowanie i realizacja planu pracy wychowawcy Cały rok Wychowawcy klas i oddziału przedszkolnego
3.Organizacja imprez szkolnych i klasowych, wycieczek, wyjazdów-integracja zespołu klasowego Zgodnie z kalendarzem imprez i uroczystości szkolnych Wychowawcy klas i oddziału przedszkolnego

ZADANIE 4 Podejmowanie i realizowanie różnych form pomocy uczniom

Działania Termin Odpowiedzialni
1.Ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwego wypadku. Wrzesień 2016 Dyrektor
2. Organizacja dowożenia dla dzieci 6-letnich oraz uczniów klas I-III Cały rok Dyrektor
3. Współpraca z MGOPS w Bieczu-objęcie dożywianiem dzieci i uczniów najbardziej potrzebujących Cały rok Dyrektor
4. Wsparcie uczniów w trudnych sytuacjach losowych. Cały rok Dyrektor,
Nauczyciele

ZADANIE 5 Zapewnienie bezpieczeństwa uczniów podczas pobytu w szkole

Działanie Termin Odpowiedzialni
1. Udział uczniów w spotkaniach informacyjnych ze specjalistami wzmacniających właściwe zachowania /pracownicy PPP w Bieczu, Policji, Straży Pożarnej i in./ Zapoznanie uczniów
z zasadami BHP. Zgodnie z kalendarzem pracy szkoły Nauczyciele wg kalendarza pracy szkoły
2. Przeprowadzenie ewakuacji z budynku szkoły oraz sali Domu Ludowego. Wrzesień 2016 Dyrektor we współpracy z OSP Grudna Kępska
3. Organizowanie apeli szkolnych, promujących właściwe postawy uczniów. Zgodnie z kalendarzem pracy szkoły Nauczyciele wg kalendarza pracy szkoły
4. Realizacja przez szkołę programu
wychowawczego i profilaktyki, zewnętrznych programów profilaktyki spójnych
z programem profilaktyki szkoły. Pogadanki na temat agresji i przemocy w szkołach. Cały rok Dyrektor,
Nauczyciele
5.Udział w akcjach i programach promujących zdrowy tryb życia:
– „Owoce i warzywa w szkole”,
– „Mleko z klasą”,
– „Śniadanie daje moc”,
– „Dzień Jabłka”,
– „Zdrowo jem- więcej wiem” Cały rok

Nauczyciele wg kalendarza pracy szkoły
ZADANIE 6 Respektowanie norm społecznych przez uczniów. Wychowanie do wartości.

Działania Termin Odpowiedzialni
1. Organizowanie uroczystości patriotycznych i akcji charytatywnych. Cały rok Nauczyciele wg kalendarza pracy szkoły
2. Diagnozowanie zachowań uczniów. Zwracać uwagę na kulturę osobistą uczniów
i relacje: uczeń – uczeń nauczyciel – uczeń. Cały rok Nauczyciele
3. Rozwiązywanie konfliktów z zachowaniem godności ucznia i nauczyciela. Cały rok Nauczyciele
4. Stosowanie procedur postępowania w sytuacjach szczególnych. Cały rok Nauczyciele
5. Zwracanie uwagi na poszanowanie symboli narodowych oraz godności drugiego człowieka. Cały rok Nauczyciele

ZADANIE 7 Stwarzanie możliwości do wszechstronnego rozwoju osobowości uczniów.

Działanie Termin Odpowiedzialni
1. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami uczniów. Motywowanie uczniów do udziału w zajęciach.
Zgodnie z harmonogramem pracy Nauczyciele przydzieleni do poszczególnych zespołów
2. Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży Cały rok Nauczyciele
3. Upowszechnienie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci
i młodzieży. Cały rok Nauczyciele
4. Angażowanie wszystkich uczniów w działalność szkoły poprzez opracowanie kalendarza imprez szkolnych oraz wykorzystanie ich pomysłów i inicjatyw. Cały rok Nauczyciele
5. Działalność organizacji uczniowskich: Samorząd Uczniowski Cały rok Kinga Augustyn
6. Eksponowanie efektów aktywności ucznia oraz jego sukcesów na forum klasy, szkoły
i środowiska. Cały rok Nauczyciele
7. Przygotowywanie uczniów do konkursów szkolnych i pozaszkolnych zgodnie
z otrzymaną ofertą. Cały rok Nauczyciele

ZADANIE 8 Wspieranie dziecka na pierwszym etapie edukacyjnym.

Działania Termin Odpowiedzialni
1. Wdrożenie i realizacja działań Planu Adaptacyjnego w klasie pierwszej Cały rok Wychowawca klasy I

ZADANIE 9 Promocja szkoły w środowisku lokalnym.

Działania Termin Odpowiedzialni
1. Prezentowanie szkoły na forum wsi i gminy poprzez udział w różnych imprezach
i uroczystościach. Cały rok Dyrektor,
Nauczyciele
2.Współpraca ze szkołami i przedszkolem na terenie Gminy Biecz. Cały rok Nauczyciele
3. Prezentowanie szkoły na Zlocie Szkół
im. Marii Konopnickiej. Zgodnie z harmonogramem zjazdów Dyrektor,
Nauczyciele
4. Promowanie szkoły i oddziału przedszkolnego na stronie www Biecza. Cały rok Dyrektor
Nauczyciele

ZADANIE 10 Współpraca z rodzicami

Działania Termin Odpowiedzialni
1. Zapoznanie rodziców z dokumentami związanymi z funkcjonowaniem SP i oddziału przedszkolnego. Wrzesień 2016 Dyrektor
Nauczyciele
2. Organizowanie zebrań informacyjnych. Cały rok Nauczyciele
3. Zdiagnozowanie oczekiwań rodziców wobec szkoły /ankieta/. Wrzesień 2016,
Czerwiec 2017 Dyrektor
4. Współpraca z Radą Rodziców w realizacji swoich zadań. Cały rok Dyrektor
5. Udzielanie porad rodzicom przez nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi. Zgodnie z harmonogramem spotkań Nauczyciele
6. Włączenie rodziców do działań profilaktycznych. Cały rok Nauczyciele
7. Włączenie rodziców w organizowanie uroczystości szkolnych i wycieczek. Integrowanie zespołów klasowych oraz rodziców. Zgodnie z kalendarzem pracy szkoły Nauczyciele
8. Stałe informowanie rodziców o bieżących wynikach w nauce i sprawowaniu. Na bieżąco i na zebraniach Nauczyciele
9. Organizowanie prelekcji na tematy interesujące rodziców. Dwa razy w roku Dyrektor
Grudna Kępska, dnia 14 września 2016 roku mgr Ewa Lenard Urszula Ludwin Kacper Czech
/dyrektor/ /przewodniczący Rady Rodziców/ /przewodniczący SU/