Program Profilaktyczno-Wychowawczy

PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY

Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej

w Grudnej Kępskiej

na lata szkolne :2017/2018, 2018/2019, 2019/2020.

Program ten ma charakter otwarty, będzie mógł być poddawany modyfikacjom

i unowocześnieniom.

W wychowaniu chodzi właśnie o to,
ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem
– o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał; (…)
umiał bardziej być nie tylko z drugimi, ale i dla drugich

Jan Paweł II

I.Wstęp

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny realizowany w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Grudnej Kępskiej opiera się na hierarchii wartości przyjętej przez radę pedagogiczną, radę rodziców i samorząd uczniowski, wynikających z przyjętej w szkole koncepcji pracy. Treści szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego są spójne ze statutem szkoły i wewnątrzszkolnym systemem oceniania. Istotą działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły jest współpraca całej społeczności szkolnej oparta na założeniu, że wychowanie jest zadaniem realizowanym w rodzinie i w szkole, która w swojej działalności musi uwzględniać zarówno wolę rodziców, jak i priorytety edukacyjne państwa. Rolą szkoły, oprócz jej funkcji dydaktycznej, jest dbałość o wszechstronny rozwój każdego z uczniów oraz wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny. Wychowanie rozumiane jest jako wspieranie uczniów w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej. Proces wychowania jest wzmacniany i uzupełniany poprzez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły tworzy spójną całość ze szkolnym zestawem programów nauczania i uwzględnia wymagania opisane w podstawie programowej. Określa on sposób realizacji celów kształcenia oraz zadań wychowawczych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, uwzględniając kierunki i formy oddziaływań wychowawczych, których uzupełnieniem są działania profilaktyczne skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli.

Program wychowawczo-profilaktyczny został opracowany w oparciu o opinie obrazujące oczekiwania rodziców, uczniów i nauczycieli na temat pracy szkoły, obserwację uczniów i ich najbliższego środowiska, rozmowy z uczniami i ich rodzicami oraz w wyniku przeprowadzonych ankiet. Jest dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów. Działania profilaktyczne są skierowane na uczniów, nauczycieli i rodziców.

II. Podstawa prawna:

 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze zm.).

 • Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. nr 120, poz. 526).

 • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1189).

 • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.).

 • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59).
 • Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 487).

 • Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 783).

 • Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 957).

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 2015 r. poz. 1249).

 • Priorytety Ministra Edukacji Narodowej na lata szkolne przewidziane na realizację programu

 • Statut Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Grudnej Kępskiej

III. MISJA SZKOŁY

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej jest placówką, która:

– zapewnia wszechstronny rozwój osobowości uczniów uwzględniając ich indywidualne potrzeby,

– wychowuje w duchu patriotyzmu, uczy poszanowania historii narodu i tradycji regionu, jednocześnie otwiera uczniów na korzyści płynące z zachowania pokoju, przestrzegania praw człowieka, integracji europejskiej i współpracy międzynarodowej,

– dąży do integracji społeczności uczniowskiej poprzez budowanie atmosfery akceptacji i tolerancji w relacjach uczniów wywodzących się z różnych środowisk rodzinnych,

-rozwija uzdolnienia i zainteresowania uczniów poprzez ofertę zajęć pozalekcyjnych i udział w różnorodnych konkursach,

-upowszechnia zdrowy styl życia kształtując postawy prozdrowotne i proekologiczne,

– dba o właściwy klimat sprzyjający twórczej i efektywnej pracy, wprowadza relacje integrujące nauczycieli, uczniów i rodziców we wspólnotę szkolną,

– jest przyjazna dla ucznia, rodziców i nauczycieli,

-wspomaga wychowawczą rolę rodziny współdziałając z rodzicami/opiekunami w procesie kształcenia i wychowania, – wychowuje w duchu patriotyzmu, uczy poszanowania historii narodu i tradycji regionu, jednocześnie otwiera uczniów na korzyści płynące z zachowania pokoju, przestrzegania praw człowieka, integracji europejskiej i współpracy międzynarodowej,

organizuje opiekę i pomoc uczniom mającym trudności w nauce i będącym w trudnej sytuacji materialnej.

IV. WIZJA SZKOŁY

Nasza szkoła dąży do zapewnienia sukcesu każdemu uczniowi, umożliwiając jednocześnie jego wszechstronny rozwój w atmosferze bezpieczeństwa, życzliwości, poszanowania godności.

V. MODEL ABSOLWENTA NASZEJ SZKOŁY

POSTAWY

Uczeń:

jest gotowy do podjęcia nauki na wyższym etapie kształcenia; dostrzega potrzeby innych ludzi, okazuje życzliwość i pomoc;

jest tolerancyjny i otwarty wobec odmienności językowej, kulturowej i religijnej;

jest twórczy, wykazuje zainteresowanie własnym rozwojem

aktywnie uczestniczy w życiu klasy, szkoły, społeczności lokalnej,

potrafi przeciwstawić się złym wpływom.

WIEDZA

Uczeń:

zna tradycje szkoły, regionu, narodu, odnosi się z szacunkiem do symboli narodowych;

rozpoznaje swoje mocne strony i potrafi je wykorzystać;

zna zasady dobrego wychowania;

dostrzega zagrożenia wynikające z nałogów.

UMIEJĘTNOŚCI

Uczeń:

umie odróżnić dobre postępowanie od złego, hierarchizować wartości, powiedzieć

NIE”;

współpracuje z rówieśnikami i dorosłymi, szanuje poglądy innych ludzi;

nazywa i wyraża swoje uczucia w sposób kulturalny;

stosuje zasady dobrego wychowania;

dba o własne zdrowie i środowisko naturalne

VI.CELE PROGRAMU

CELE OGÓLNE:

1.Wspomaganie w wychowaniu dziecka na człowieka kulturalnego, wrażliwego, umiejącego współpracować w grupie i w społeczeństwie, posiadającego wiedzę i umiejętności umożliwiające kontynuowanie dalszej nauki.

2. Kształtowanie w uczniach postaw społecznych i obywatelskich w duchu tolerancji i poszanowania dla drugiego człowieka, tradycji narodowych, lokalnych i rodzinnych.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

1.Nabywanie umiejętności rozwiązywania konfliktów, radzenie sobie z własnymi emocjami .

2. Wyrabianie szacunku do pracy własnej i innych.

3. Kształtowanie nawyków kultury i higieny osobistej.

4. Rozbudzanie więzi z rodziną .

5. Kształtowanie pozytywnego nastawienia do wiedzy jako wartości.

6. Propagowanie edukacji prozdrowotnej jako formy zapobiegania uzależnieniom.

7.Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią, w tym zasad bezpiecznego korzystania z internetu.

8.Kształtowanie postaw proekologicznych.

9.Odkrywanie swoich uzdolnień, możliwości i własnej indywidualności.

10. Kształtowanie poczucia własnej wartości i godności.

11.Budowanie systemu i hierarchii wartości.

12.Kształtowanie postaw prospołecznych – uwrażliwianie na krzywdę drugiego człowieka, wyrabianie gotowości do służenia bezinteresowną pomocą.

13.Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich – wyrabianie szacunku do tradycji, poszanowanie świąt narodowych i rozwijanie zainteresowania kulturowymi wartościami regionu, poznawanie miejsc ważnych dla pamięci narodowej.

VII. OBSZARY DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH

– Rozwój intelektualny ucznia;

– Rozwój emocjonalny ucznia;

– Rozwój społeczny ucznia;

-Rozwój fizyczny ucznia.

ZADANIA I FORMY REALIZACJI W KLASACH I-III:

Obszar Zadania Formy realizacji Odpowiedzialni
Rozwój

intelektualny

ucznia

-Praca z uczniem zdolnym.

-Praca z uczniem mającym trudności w nauce.

-Praca z uczniem

z zaburzeniami (opinia, orzeczenie).

-Możliwość indywidualnego

programu nauczania.

-Przygotowanie do konkursów.

-Prowadzenie kół zainteresowań.

-Różnicowanie zadań na

zajęciach.

-Konsultacje indywidualne.

-Dodatkowe zajęcia z uczniem zdolnym

-Prowadzenie zajęć

dydaktyczno-wyrównawczych,

korekcyjno-kompensacyjnych,

-Organizowanie pomocy

koleżeńskiej.

-Odrabianie zadań domowych w świetlicy szkolnej.

-Dodatkowe zajęcia

wspomagające rozwój ucznia w ramach kół zainteresowań.

-Współpraca z pedagogiem,

psychologiem, logopedą

i PPP.

-Integracja międzyklasowa.

-Udział uczniów w zajęciach

logopedycznych.

Nauczyciele

Dyrektor szkoły

Wychowawcy

Nauczyciel

świetlicy

Pedagog

Nauczyciele

specjaliści

Rozwój

emocjonalny

ucznia

-Radzenie sobie w różnych sytuacjach np. stresowych,

problemowych, nowych.

-Wdrażanie postaw

asertywnych.

-Kształcenie umiejętności akceptacji samego siebie i innych.

-Zapoznanie ze sposobami

koncentracji uwagi.

-Spotkania z pedagogiem,

policjantem, psychologiem.

-Pogadanki na zajęciach

Jak radzić sobie z emocjami w sytuacjach trudnych.

-Ćwiczenia relaksacyjne podczas zajęć.

-Rozwijanie postaw

asertywnych (zabawy

integracyjne, dyskusje, filmy

edukacyjne).

-Zajęcia socjoterapeutyczne.

-Indywidualna opieka

nad dziećmi z zaburzeniami w zachowaniu.

Pedagog

Nauczyciele

Psycholog

Rozwój

społeczny

ucznia

-Kształtowanie

umiejętności

współdziałania

i przestrzegania norm współżycia w grupie społecznej.

-Kształtowanie postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach na rzecz potrzebujących.

-Profilaktyka agresji i przemocy.

-Kształtowanie

samorządności

i demokracji oraz poczucia

odpowiedzialności.

-Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich- wyrabianie szacunku do tradycji, w tym poznawanie miejsc ważnych dla pamięci narodowej.

-Pielęgnowanie i tworzenie tradycji szkoły.

-Znajomość życia

i twórczości Marii Konopnickiej – wzorce postaw

i wartości.

-Umacnianie więzi rodzinnych

-Kształtowanie zachowań

i postaw proekologicznych.

-Wdrażanie i nauka

przestrzegania regulaminu

szkoły, zasad zachowania na zajęciach i w czasie przerw.

-Opracowanie reguł współpracy w czasie zajęć –

oraz konsekwencje ich

nieprzestrzegania.

-Organizacja imprez

klasowych jak: wycieczki

klasowe, wyjścia w teren, wyjazd do teatru lub kina, rozgrywki sportowe, wigilie klasowe i inne.

-Udział w akcjach charytatywnych, jak: Góra

Grosza, WOŚP, I Ty możesz zostać Św. Mikołajem.

-Zajęcia na temat:

asertywność i sposoby

rozwiązywania konfliktów.

-Wskazywanie takich wartości jak: przyjaźń, koleżeństwo, wzajemny szacunek, zdolność

empatii, wyrażanie uczuć,

udzielanie pomocy w nauce

i trudnych sytuacjach życiowych poprzez stosowanie metod aktywnych, akceptacja

niepełnosprawności.

-Spotkania z policjantem.

-Spektakle profilaktyczne.

-Wybory do samorządu

klasowego, szkolnego.

-Działalność Samorządu

Uczniowskiego.

-Udział w apelach z okazji

rocznic i świąt państwowych

np. z okazji święta

Niepodległości, 3 Maja.

-Poznawanie symboli

narodowych, ich historii

i znaczenia, okazywanie im

szacunku.

-Poznawanie miejsc i wydarzeń ważnych w historii naszej Ojczyzny

-Udział i współtworzenie

imprez szkolnych, jak:

pasowanie pierwszoklasistów,

akademie środowiskowe, Dzień Babci, Dziadka, Matki.

-Organizacja konkursów

np.poetyckich, plastycznych związanych z patronem szkoły.

-Przygotowanie uroczystości Święta szkoły(Dzień Patrona).

-Zbieranie materiałów

i tworzenie albumów o życiu i twórczości patrona szkoły. –Wycieczka do muzeum M. Konopnickiej w Żarnowcu.

-Ukazywanie wartości rodzinnych poprzez pogadanki na zajęciach wychowawczych na temat kultury zachowań, emocji, postaw, poszanowania tradycji rodzinnych.

-Organizacja konkursów

i akcji ekologicznych.

-Obchody Dnia Ziemi.

-Udział w akcji „Sprzątanie

Świata”.

-Segregowanie surowców

wtórnych poprzez wykorzystanie kolorowych pojemników.

-Ekspozycja gazetek,

plakatów na temat degradacji środowiska i sposobów jej zapobiegania.

-Dbałość o tereny zielone

w najbliższym środowisku.

– Udział w akcjach gminnych np. happening „Razem dla natury”, „Zielony marsz”.

Nauczyciele

Pracownicy

Poradni

Psychologiczno-

Pedagogicznej

Wychowawcy

Opiekun

samorządu

szkolnego

Nauczyciele

Wychowawcy

Rozwój

fizyczny

ucznia

-Promowanie zdrowego

stylu życia.

-Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią, w tym zasad bezpiecznego korzystania z internetu.

-Uświadamianie konieczności dbania o higienę osobistą

-Wyrabianie prawidłowych nawyków żywieniowych (w tym unikania używek i słodyczy)

-Propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu i znaczenia ruchu dla zdrowia

-Pogadanki na temat bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły

-Ukazywanie i analizowanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu na terenie szkoły i domu

-Prowadzenie próbnych ewakuacji z budynku szkoły

-Filmy edukacyjne

-Spotkania z policjantem

Wszyscy nauczyciele,

Wychowawcy

Policjant

Pielęgniarka

VIII.OBSZARY DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH

Z naszych spostrzeżeń wynika, że z zakresu działań profilaktycznych w szkole realizować należy przede wszystkim profilaktykę pierwszorzędową. Ma to związek z wiekiem dzieci i rodzajem problemów z jakimi mamy do czynienia. Szkoła w Grudnej Kepskiej jest małą szkołą , co w połączeniu z przyjaznym i bezpiecznym otoczeniem sprawia, iż stwarzamy naszym uczniom duże poczucie bezpieczeństwa. Uczniowie nie są anonimowi, chętnie utożsamiają się ze społecznością szkolną. Mało liczne klasy sprzyjają tworzeniu rodzinnej atmosfery. Wychowawcy i nauczyciele otaczają każde dziecko należytą opieką i życzliwością.

Strategie profilaktyczne

Profilaktyka realizowana jest przez następujące strategie profilaktyczne:

A) Strategia informacyjna

Celem jest dostarczenie adekwatnych informacji na temat skutków zachowań ryzykownych i umożliwienie dokonywania racjonalnych wyborów. U podstaw tej strategii leży przekonanie, że ludzie, zwłaszcza młodzi, zachowują się ryzykownie, ponieważ zbyt mało wiedzą o mechanizmach i następstwach takich zachowań.

B) Strategia edukacyjna

Strategia ta ma pomóc w rozwijaniu ważnych umiejętności psychologicznych i społecznych ( umiejętności nawiązywania kontaktów, radzenia sobie ze stresem, czy rozwiązywania konfliktów itp. ) U podstaw tej strategii leży przekonanie, że ludzie, nawet dysponujący odpowiednią wiedzą, podejmują zachowania ryzykowne z powodu braku umiejętności niezbędnych w życiu społecznym.

C) Strategia działań alternatywnych

Celem jest pomoc w zaspakajaniu ważnych potrzeb psychologicznych ( np. sukcesu, przynależności ) i osiąganie satysfakcji życiowej przez ułatwianie angażowania się w działalność akceptowaną społecznie ( artystyczną, społeczną, sportową ). U podstaw tej strategii zakłada się , że wielu ludzi podejmuje zachowania ryzykowne ze względu na brak możliwości rozwoju zainteresowań i osiągania sukcesów pozytywnych.

D) Strategia interwencyjna

Celem jej jest wspieranie w sytuacjach kryzysowych osób mających trudności w identyfikowaniu i rozwiązywaniu problemów osobistych. Elementem interwencyjnym jest towarzyszenie ludziom w krytycznych momentach ich życia. Formą realizacji tej strategii może być poradnictwo, telefon zaufania czy sesje terapeutyczne.

Strategie : informacyjną, edukacyjną i alternatywną stosuje się na wszystkich trzech poziomach profilaktyki . Strategię interwencyjną, jako działanie głębsze i bardziej zindywidualizowane stosuje się przede wszystkim na poziomie drugim i trzecim.

W związku z tym, że w naszej szkole realizowana jest profilaktyka pierwszorzędowa, zastosowanie ma strategia informacyjna, edukacyjna i działań alternatywnych.

Cele i zadania szkoły w zakresie profilaktyki pierwszorzędowej są w zasadzie zawarte w części wychowawczej niniejszego programu. Powtórzone zostały jednakże w części profilaktycznej ze względu na to, że działania są tutaj skierowane zarówno na uczniów, jak i ich rodziców oraz wszystkich pracowników szkoły.

Cele i zadania w zakresie profilaktyki

Rodzaj profilaktyki

Cele profilaktyki

Zadania

Formy realizacji

Adresaci

Profila-ktyka uniwer-salna

Zapobieganie za-chowaniom ryzy- kownym. Niwelo- wanie ryzyka używania przez uczniów substan-cji uzależniają-cych, odurzają-cych. Stwarzanie warunków do prawidłowego rozwoju i zdro-wego stylu życia.

Wyposażanie uczniów w umie- jętności sprzyjają- ce budowaniu podstaw zdrowe-go stylu życia.

1.Propagowanie zasad i norm uczniowskich funkcjonujących w szkole. Integrowanie zespołów klasowych.

2.Przeciwdziałanie agresji i przemocy.

3.Kształtowanie zachowań bezpiecznych w szkole, w drodze do szkoły i do domu oraz podczas spędzania czasu wolnego.

4.Promowanie zdrowego stylu życia wolnego od używek i nałogów.

5.Organizowanie różnorodnych form spędzania czasu wolnego.

6.Podejmowanie i promowanie akcji charytatywnych.

7.Włączanie się w akcje i kampanie profilaktyczne.

8.Rozwijanie form pomocy. Wdrażanie metod radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

Interaktywne wykłady

Debaty

Wycieczki edukacyjne i rekreacyjne

Zawody sportowe

Programy profilaktyczne

Zajęcia rozwijające zainteresowa-nia

Uczniowie klas I- III

i oddziału przedszkolnego

Nauczyciele

Rodzice

Profila-ktyka selekty-wna*

*będzie realizo-wana tylko w przypa-dku, jeśli wystą-pią takie sytuacje w szkole.

Wsparcie ucz-niów, którzy wy-chowują się w środowisku za-grażającym pra-widłowemu roz-wojowi.

Diagnozowanie ryzyka wystę-powania zagro-żenia i wczesna interwencja nauczycieli.

1.Systematyczne prowadzenie badań diagnostycznych mających na celu wskazanie czynników ryzyka wys-tępowania zachowań niez-godnych z przyjętymi nor-mami.

2.Prowadzenie ścisłej ob-serwacji postępów w nauce uczniów z zagrożeniem niedostosowaniem społecznym – zapobieganie niepowodzeniom szkolnym pierwotnym i wtórnym.

3.Obejmowanie pomocą psychologiczno – pedago-giczną uczniów u których występują zachowania ryzykowne lub są zagrożeni niedostosowaniem społecznym – zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, socjoterapeutyczne, specjalistyczne, rozwijające zainteresowania.

4.Prowadzenie działań w zakresie wczesnej interwencji w sytuacjach występowania zachowań ryzykownych, reagowanie na wszelkie objawy w sposób zorganizowany, konsekwentny zgodny z wypracowanymi w szkole procedurami i procedurami współpracy z policją.

5.Udzielanie wsparcia rodzicom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej – umożliwianie uzyskania pomocy w szkole, w PPP i innych instytucjach powołanych do tego typu zadań.

6.Organizowanie opieki dla uczniów wymagających wsparcia w zakresie przygotowania się do lekcji, nauki własnej w świetlicy szkolnej – umożliwianie kontaktu z nauczycielami przedmiotów podczas przebywania uczniów w świetlicy.

7.Wspieranie działań nauczycieli przez specjalistów – zapewnienie stałego kontaktu z terapeutami, psychologami i trenerami.

Profila-ktyka wskazu-jąca*

*będzie realizowana tylko w przypadku jeśli wystą-pią takie sytuacje w szkole.

Wspieranie ucz-niów ze zdiagno-zowanym ryzy-kiem uzależnie-nia, wymagające-go leczenia. Udzielanie im pomocy psycho-logiczno – peda-gogicznej w okre-sie terapii spec-jalistycznej

1.Udzielanie pomocy psychologiczno – peda-gogicznej uczniom ze zdiagnozowanym ryzykiem uzależnienia – w ścisłej współpracy z placówką prowadzącą leczenie.

2.Zapewnienie uczniom odbywającym terapię kontaktu ze szkołą – nadrabianie zaległości w nauce, pomoc nauczycieli i pomoc kole-żeńska.

3.Stwarzanie uczniom powracającym po terapii odpowiednich warunków do adaptacji i podjęcia nauki, stwarzanie sytuacji doświadczania sukcesu i przynależności do grupy.

4.Włączanie uczniów z ryzykiem zachowań ryzy-kownych w programy pro-filaktyczne, promujące zdrowy styl życia jako alternatywę dla uzależnienia i zachowań ryzy-kownych.

Konsultacje z placówkami leczącymi uzależnienia;

konsultacje z rodzicami;

konsultacje z PPP.

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze;

Nauczania indywidualne dla uczniów posiadających stosowny dokument z PPP.

Programy profilaktyczne – 7 kroków, Spójrz inaczej.

Uczniowie w leczeniu uzależnień, w terapii, powracający do nauki po terapii.

Rodzice wyżej wy-mienionych uczniów.

Nauczyciel udzielający wsparcia.

IX. Struktura oddziaływań wychowawczych

 1. Dyrektor szkoły:

 • stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole,

 • sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, dba o prawidłowy poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły,

 • inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów,

 • współpracuje z nauczycielami oraz Samorządem Uczniowskim, wspomaga nauczycieli w realizacji zadań,

 • czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego,

 • nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły,

 • nadzoruje realizację szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.

 1. Nauczyciele:

 • współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań wychowawczych, uczestniczą w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego,

 • reagują na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla ucznia,

 • reagują na przejawy agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów,

 • przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością,

 • udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,

 • kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji,

 • rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach w nauce na swoich zajęciach,

 • wspierają zainteresowania i rozwój osobowy ucznia,

 1. Wychowawcy klas:

 • diagnozują sytuację wychowawczą w klasie,

 • rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów,

 • na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych w Szkolnym Programie Wychowawczo-Profilaktycznym opracowują plan pracy wychowawczej dla klasy na dany rok szkolny, uwzględniając specyfikę funkcjonowania zespołu klasowego i potrzeby uczniów,

 • przygotowują sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej i wnioski do dalszej pracy,

 • zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym i obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły,

 • oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami,

 • współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów oraz specjalistami pracującymi z uczniami o specjalnych potrzebach,

 • wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji,

 • rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców,

 • dbają o dobre relacje uczniów w klasie,

 • podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom podopiecznych,

 • współpracują z sądem, policją, innymi osobami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży,

 • podejmują działania w zakresie poszerzania kompetencji wychowawczych

4.Rodzice:

 • współtworzą szkolny program wychowawczo-profilaktyczny,

 • uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły,

 • uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez szkołę,

 • zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole,

 • współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie,

 • dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów,

 • rada rodziców uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczo-profilaktyczny szkoły.

5.Samorząd uczniowski:

 • współpracuje z Radą Pedagogiczną,

 • prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów,

 • reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego,

 • propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji,

 • dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję,

 • może podejmować działania z zakresu wolontariatu.

X. FORMY POMOCY WYCHOWAWCZEJ DLA UCZNIÓW, KTÓRZY ZNALEŹLI SIĘ W SYTUACJI ZAGROŻENIA

1. Pomoc wychowawcy klasy.

2. Współpraca z pedagogiem i psychologiem.

3. Współpraca z dyrektorem szkoły.

4. Kierowanie do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i pomoc dzieciom z różnymi zaburzeniami.

5. Współpraca z Policją i kuratorem sądowym.

6. Współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

7. Udział dzieci w zajęciach świetlicy opiekuńczo-wychowawczej.

XI. ZASADY WSPÓŁPRACY WYCHOWAWCZEJ ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

1. Władze samorządowe:

a. Zapraszanie przedstawicieli Urzędu Miasta i Gminy Biecz , burmistrza, sołtysa na wybrane imprezy i uroczystości szkolne.

2. Gminny Ośrodek Kultury:

a. Konkursy, przeglądy,

3. Miejska i Gminna Biblioteka w Bieczu:

a. Konkursy czytelnicze i plastyczne,

b. Spotkania literackie,

4. Współpraca z Kościołem:

a. Msze święte: początek, koniec roku szkolnego, okolicznościowe,

b. Rekolekcje,

c. Występy dzieci z programami artystycznymi np. Jasełka

5. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.

6. Współpraca z Muzeum Ziemi Bieckiej.

7. Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i kuratorem sądowym.

8. Współpraca z instytucjami (Straż Pożarna, Poczta, Policja, itp.).

9. współpraca z przychodnią Eskulap w Bieczu.

10. Wyjazdy do teatru, kina, muzeum, na wystawy.

11. Wycieczki szkolne krajoznawczo-turystyczne.

12. Wyjazdy na basen.

13. Zabawy i występy:

a. Organizacja akademii dla rodziców i uczniów oraz mieszkańców wsi,

b. Zabawa choinkowa dla dzieci,

c. Występy uczniów szkoły na spotkaniu wigilijnym.

d. Organizacja Dnia Babci i Dziadka, Dnia Mamy, Dnia Dziecka.

XII. DZIAŁANIA W SYTUACJI ZAGROŻENIA I PATOLOGII

1. Wdrażanie działań z zakresu profilaktyki drugo- i trzeciorzędowej zawartych w niniejszym programie.

2. Wdrażanie programów dotyczących promocji zdrowia.

3. Prezentacja prac plastycznych i plakatów promujących zdrowy styl życia.

4. Włączanie się w ogólnopolskie akcje np. „Nie pal przy mnie, proszę”, „Sprzątanie świata”.

5. Opieka nad dziećmi z rodzin zagrożonych patologią i o niskim statusie socjalno- kulturowym.

6. Zagospodarowanie dzieciom wolnego czasu (kółko zainteresowań, świetlica

opiekuńczo-wychowawcza, itp.).

7. Pogadanki, rozmowy, odpowiednie wzorce zachowania.

XIII. STAŁE UROCZYSTOŚCI SZKOLNE O CHARAKTERZE WYCHOWAWCZYM I KULTURALNYM

1. Akademie i apele szkolne.

2. Obchody ważnych dni: Rozpoczęcie roku szkolnego, Dzień Edukacji Narodowej, Ślubowanie klasy I, Dzień Patrona, Dzień Papieski, Święto Niepodległości, Andrzejki, Mikołajki, Wigilia, Choinka Noworoczna, Dzień Babci i Dziadka, Konstytucja 3 Maja, Dzień Matki, Dzień Dziecka, uroczyste zakończenie roku szkolnego.

3. Eksponowanie sylwetki Patrona szkoły poprzez: organizowanie konkursów, inscenizacji okolicznościowych o Patronie, gazetki szkolne.

4. Konkursy klasowe, szkolne i międzyszkolne: ortograficzne, matematyczne, czytelnicze, ekologiczne, recytatorskie, plastyczne, języka angielskiego.

5. Udział w imprezach artystycznych szkolnych i środowiskowych: spektakle teatralne, muzyczne, wystawy, święta lokalne i narodowe.

6. Udział w akcjach prozdrowotnych, ekologicznych.

7. Organizowanie akcji charytatywnych: zbiórka pieniędzy dla Orkiestry Świątecznej Pomocy, „Góra Grosza”, zabawek i przyborów szkolnych dla dzieci z ubogich rodzin (Zostań świętym Mikołajem).

8. Organizowanie akcji promocyjnych: np. zdrowotnych.

9. Spotkania z ludźmi różnych zawodów.

10. Rozwijanie zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych: koło recytatorskie, matematyczne, plastyczne, flecistów.

11. Współpraca z: innymi szkołami, Strażą Pożarną, Policją.

12. Organizowanie wystaw prac dziecięcych.

13. Redagowanie gazetek ściennych na korytarzach: tematycznych, prezentujących twórczość uczniów, np. plastyczną, z bieżącymi informacjami.

14. Prezentacja osiągnięć uczniów w konkursach i innych.

15. Prowadzenie kroniki szkolnej.

16. Praca w Samorządzie Uczniowskim – wdrażanie do pełnienia różnych funkcji.

17. Przeprowadzanie demokratycznych wyborów do Samorządu Uczniowskiego

oraz do samorządów klasowych.

18. Zapoznanie ucznia: z pomieszczeniami w budynku szkoły i drogą ewakuacyjną, z jego prawami i obowiązkami zawartymi w Statucie Szkoły, z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania.

19. Uczenie rozmów związanych z rozwiązywaniem konfliktów i spraw spornych.

20. Pogadanki tematyczne: zdrowotne, profilaktyczne, prawidłowego zachowania się.

21. Integrowanie uczniów objętych indywidualnym nauczaniem.

22. Spotkania klasowe z różnych okazji.

23. Redagowanie tematycznych gazetek ściennych w salach lekcyjnych.

24. Opieka nad wyznaczonym terenem zieleni wokół szkoły, dbanie o dokarmianie

ptaków, kwiaty w salach lekcyjnych i na korytarzach.

25. Nagradzanie uczniów: dyplomy, nagrody książkowe, pochwały wychowawcy,

nauczycieli, dyrekcji.

26. Współpraca z rodzicami: angażowanie do opieki podczas imprez klasowych, szkolnych, wycieczek oraz do pomocy w pracach remontowych, opiniowanie przez rodziców dokumentów szkolnych.

27. Uhonorowanie rodziców: podziękowania za pracę społeczną na rzecz szkoły.

XIV. EWALUACJA SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNEGO

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły nie jest dokumentem zamkniętym, ulega zmianom wraz ze zmieniającą się rzeczywistością. Jest zapisem swoistych oczekiwań i przewidywań, dotyczących efektów wychowania szkolnego.

Ewaluacja programu polegać będzie na systematycznym gromadzeniu informacji na temat prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji i podnoszenia skuteczności programu wychowawczo-profilaktycznego. Ewaluacja przeprowadzana będzie poprzez:

 1. obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian,

 2. analizę dokumentacji,

 3. przeprowadzanie ankiet, kwestionariuszy wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,

 4. rozmowy z rodzicami,

 5. wymianę spostrzeżeń wychowawców i nauczycieli,

 6. analizę przypadków.

Ewaluacja programu przeprowadzana będzie w każdym roku szkolnym przez zespół ds. Ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego powołany przez dyrektora. Zadaniem Zespołu będzie opracowanie planu ewaluacji, organizacja badań oraz opracowanie wyników. Z wynikami prac zespołu w formie raportu ewaluacyjnego zostanie zapoznana Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców.